Paper Information


Title ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠦᠨ ᠬᠠᠢ ᠯᠢᠨ
Keyword ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ; ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ;ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦᠦ᠂ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠣᠴᠣᠷᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠦᠳᠡᠭᠦ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠳᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠂ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠋ ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠤᠠᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠮᠲᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠳᠦᠬᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ  ᠢ ᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn