Paper Information


Title ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠎—— ᠲᠡᠮᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ《< ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠤᠬᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ> ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ》 ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠲᠡᠮᠭᠡᠳᠦ; ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ; ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ《< ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ > ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠬᠡᠷᠪᠡᠷ ᠴᠤᠬᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠᠰᠤ < ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ> ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠡᠰᠡ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ》᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠴᠤᠬᠤᠯᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠭᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠᠷᠠᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn