Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ  ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ
Creator ᠰᠢᠶᠸ ᠶᠦᠩ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ; ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ; ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ
Abstract ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠲᠤᠷᠬᠠᠰ᠂ᠦᠲᠳᠭᠡᠳᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠴᠣᠷᠮᠠᠬᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ  ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠦᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭ᠍ᠰᠰᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn