Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ; ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋; ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 16 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ23 ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn