Paper Information


Title 《ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠮᠠᠯ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ
Creator ᠴᠢᠦ ᠰᠢ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠰᠠᠷᠠ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ
Abstract ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ 《ᠰᠠᠷᠠᠨ 》 ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠤᠢ᠌ᠳᠬᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ ᠶᠢ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 《ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠮᠠᠯ》 ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn