Paper Information


Title ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠲᠤᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ》 ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ
Creator ᠬᠠᠷᠠᠯᠤᠤ
Keyword ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; 《ᠲᠤᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ》; ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠲᠤᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ》 ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭ᠋ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ (1) ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠲᠤᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ》 ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ; (2) ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠲᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ》 ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠲᠤᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯ》 ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ; (3) ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ 《ᠲᠤᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯ》 ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭ᠋ᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn