Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ《ᠣ‍ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠲᠦ ᠠᠰᠠᠷ》ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠸᠺᠰᠲ《ᠹᠧᠨ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠯᠸᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ《ᠣ‍ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠲᠦ ᠠᠰᠠᠷ》;ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠸᠺᠰᠲ;《ᠹᠧᠨ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠯᠸᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》;ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract 《ᠹᠧᠨ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠯᠸᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》ᠪᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠺᠢᠨᠤ᠋᠂ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠪᠸᠨᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ《ᠣ‍ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠲᠦ ᠠᠰᠠᠷ》ᠪᠠ ᠵᠤ ᠰᠢ ᠱᠠᠨ ᠷᠧᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠧᠺᠰᠲ 《ᠹᠧᠨ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠯᠸᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠠᠰᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn