Paper Information


Title ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ; ᠪᠠᠶᠠᠷᠮ᠎ᠠ
Keyword ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠤᠳ; ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ; ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Abstract ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠦᠨᠦ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn