Paper Information


Title ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ — ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ
Creator ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
Keyword 《ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》;ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 《ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ》ᠪᠠ 《ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ》᠂ ᠲᠤᠶᠠᠴᠢᠯ᠂ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ 《ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》᠋ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2006年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn