Paper Information


Title 《 ᠮᠠᠨᠽᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ》 ᠪᠠ ᠮᠠᠨᠽᠤᠰᠢᠷᠢ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠤ᠎ᠠ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword ᠽᠤᠩᠺᠠᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ;《 ᠮᠠᠨᠽᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ》; ᠮᠠᠨᠽᠤᠰᠢᠷᠢ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠤ᠎ᠠ; ᠮᠠᠨᠽᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ; ᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ
Abstract ᠽᠤᠩᠺᠠᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ《 ᠮᠠᠨᠽᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ》 ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠽᠤᠰᠢᠷᠢ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠤ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨᠽᠤᠰᠢᠷᠢ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠤ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠢᠪᠡ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠴᠢ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠽᠤᠰᠢᠷᠢ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠤ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠤᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᡁᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ ᠵᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠯᠤᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠡᠬᠦᠷᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn