Paper Information


Title ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠡᠭᠢ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠢ ᠵᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᡁᠢ
Keyword ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ《ᠭᠡᠰᠡᠷ》;ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ; ᠡᠷᠡᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠵᠠᠭᠠᠬᠤ
Abstract ᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠳᠽᠠᠷ᠂ ᠴᠦᠯᠳᠦᠮ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠦ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠺᠠ ᠴᠣᠳᠤᠩ ᠬᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢᠲᠤ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠰ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠭᠴᠦ ᠵᠠᠯᠬᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠺᠠ ᠴᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵ ᠤᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn