Paper Information


Title 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠯᠲᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠦ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠬᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰ ᠲᠤᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠲᠤ》ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ》; ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠦ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠬᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠰ ᠲᠤᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ》ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠭᠡᠰ ᠲᠦ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2005年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn