Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪ‍ • ᠪᠤᠶᠠᠨ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ; ᠵᠤᠭᠤᠰ
Abstract ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠵᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn