Paper Information


Title 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ; ᠲᠦᠷᠢ; ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ; ᠲᠤᠭᠯᠠᠭ᠋ᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ
Abstract 《 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭ᠋ᠠᠷᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠴᠡᠡ ᠬᠡᠪ ᠡᠴᠨ ᠲᠡᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠵᠦ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠴᠨ ᠲᠠᠪᠭᠭᠰᠠᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠪᠤᠶᠤ《 ᠬᠡᠳᠤ ᠪᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠨ ᠲᠤᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠴᠨ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠤᠭ᠋ᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 《 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ ᠪᠤᠯ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn