Paper Information


Title ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
Keyword ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠰ᠂ ᠲᠤᠮᠫᠰᠤᠨ; ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ; ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠪᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰ᠂ ᠲᠤᠮᠫᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ  ᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨA.B.C.D᠁ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠡᠷᠢᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn