Paper Information


Title ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ《ᠳ᠋ᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠪᠤᠳᠤᠬᠠᠢ
Keyword ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ;《ᠳ᠋ᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯ》᠋
Abstract 《 ᠳ᠋ᠠᠨᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯ》 ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn