Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠬᠠᠤ ᠳᠤ
Creator ᠠᠯᠳᠠᠨ᠋ᠤᠷᠬᠢᠯ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ;ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ
Abstract ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠡᠰ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠤᠷᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠨ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠡᠰ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠬᠦᠰᠤᠭᠡᠳ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn