Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠲᠡᠢᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦᠢ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ 《ᠴᠠᠮ》 ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn