Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠪᠠ ᠷᠠᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ; ᠮᠠᠨᠪᠠ ᠷᠠᠰᠠᠩ; ᠠᠭᠴᠦᠪᠸ;ᠤᠳᠠᠴᠢ;ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠤ ᠠ; ᠡᠷᠳᠡᠮ; ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ; ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠠᡁᠠᠷᠠᠨᠽᠠ
Abstract ᠬᠣᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠤ ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠪᠠ ᠷᠠᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠭᠴᠤᠪᠸ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠨᠷᠠᠶᠢᠰᠠᠭ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣ ᠠ᠂ ᠳ᠋ᠮᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠰᠷᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠨᠽᠠᠷᠬᠠᠴᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠠᡁᠠᠷᠠᠨᠽᠠ᠂ ᠱᠡᠩᠯᠤᠨ ᠴᠣᠶᠢᠵᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣ ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠠᠷᠬᠠᠳ ᠴᠣᠶᠢᠵᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn