Paper Information


Title 《ᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ》᠋   ᠢ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠪᠠᠯᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢ ᠤᠤ?
Creator ᠨ‍ • ᠰᠤᠶᠤᠯ
Keyword 《ᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ》᠋  ; ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠪᠠᠯᠠ; ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ
Abstract 1987ᠤᠨ ᠤ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ5 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ 《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ 《ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠪᠠᠯᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠠᠨ ᠴᠠᠨᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ》 ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠮᠠᠭᠠᠤᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠢ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠯᠤᠭᠡ ᠵᠦᠪᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1987年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn