Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ《ᠰᠢᠨ᠎ᠡ》᠋ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠ‍᠂ ᠰᠦᠬᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ; 《ᠰᠢᠨ᠎ᠡ》᠋ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ; ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Abstract ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠠ‍᠂ ᠫᠤᠽᠳ᠋ᠨᠸᠶᠸᠸ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠸᠺᠼᠢ》(1896 ᠤᠨ)ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢ ᠦᠷᠨᠢᠩᠬᠦᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ᠌ᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠋ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ᠌ᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠼᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2006年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn