Paper Information


Title ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ-ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠲᠠᠪᠢᠨᠭᠤᠷᠪᠠ
Keyword ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ
Abstract ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1985年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn