Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ 《 ᠶᠢᠩ ᠴᠠᠩ ᠯᠦ ᠵᠢᠨ ᠮᠠ ᠲᠦᠸᠸ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠦᠩ ᠰᠢᠩ ᠰᠸ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠢᠢ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠴ‍᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠶᠢᠩ ᠴᠠᠩ ᠯᠦ ᠲᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠮᠠᠨ ᠲᠦᠸᠸ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠠᠤᠯᠠ᠂ ᠯᠦᠩ ᠰᠢᠩ ᠰᠸ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠪᠢᠢ ᠲᠠᠰ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ 《 ᠶᠢᠩ ᠴᠠᠩ ᠯᠦ ᠵᠢᠨ ᠮᠠ ᠲᠦᠸᠸ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠦᠩ ᠰᠢᠩ ᠰᠸ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》᠌᠌ ᠤᠨ ᠪᠢᠢ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ᠂ ᠦᠭᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠡᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠢᠢ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn