Paper Information


Title ᠬᠤ‍᠂ ᠪᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠴ‍᠂ ᠪᠤᠨᠳᠠ
Keyword ᠬᠤ‍᠂ ᠪᠠᠳᠡᠢ ᠂ ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠤ‍᠂ ᠪᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠠᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠳᠤᠢ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠡᠢ ᠰᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠋ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn