Paper Information


Title ᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠴ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ; ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》᠋ ᠢ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠲᠤᠩᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠦ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠦᠬᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠴᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠳᠤ 48 ᠲᠦᠬᠡᠯ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤ 48 ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠲᠦᠬᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠦᠬᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠴᠢᠭ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠩ ᠰᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn