Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠤᠭᠤ
Creator ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠵᠤᠯᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ; ᠪᠤᠭᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠣᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ  ᠶᠢᠨᠷ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ᠌ᠰᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn