Paper Information


Title ᠮᠠᠷᠺᠰᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠭᠠᠢ
Creator ᠲᠤᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠡᠴᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠦᠬᠦᠳ 
Keyword ᠮᠠᠷᠺᠰᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ;ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠡᠯ 
Abstract 11ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 7 ᠋ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ》᠋ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn