Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ  ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ  ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
Creator ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠢᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ; ᠮᠣᠷᠢ; ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠡ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ᠂ ᠮᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ  ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦᠬᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn