Paper Information


Title ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠬᠦᠷᠡᠯᠱᠠ; ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
Keyword ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠯᠭ᠋ ᠡ
Abstract ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠯᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠌ ᠡ᠃ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠮᠠᠯ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠡᠪᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠬᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn