Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠰᠢᠤ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ; ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ;ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠰᠡᠨ
Abstract ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠭᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠤᠯᠠᠨᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠬᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠤᠶᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠢᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn