Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ
Creator ᠳ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠢᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠬᠡᠯᠡ; ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ; ᠬᠦᠢᠢᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠳᠤ᠂ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ— ᠵᠡᠭᠡᠴᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ; ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠌ ᠠ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋  ᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ《ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ》ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ《ᠬᠦᠢᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠳᠤ》 ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn