Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ 1 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ 9.10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn