Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ《ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ》ᠪᠠ《ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠳ᠋ᠠ‍ • ᠰᠡᠷᠵᠢᠭᠤᠴᠤᠤ
Keyword ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ; ᡁᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ; 《ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ》; 《ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ》
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠤᠷᠤᠭ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ;《ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ》ᠡᠴᠡ《ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ》᠂ 《ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷᠴᠢᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn