Paper Information


Title ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠣᠳᠣ
Keyword
Abstract ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠰᠣᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠦᠶᠡᠵᠦᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ《ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》᠂《ᠦᠯᠢᠭᠷ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠲᠠ》᠂ 《ᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ ᠡ》᠂《ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭ》 ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠲᠤᠷᠨᠢᠨ ᠪᠤᠢᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠨ ᠳᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠣᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ 《ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ》᠂《ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ》ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠶᠣᠮ᠃《ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ》ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠠᠳᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ? ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠨᠢᠪᠦᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠳᠡᠢ ᠰᠠᠨ!
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1983年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn