Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠎—— ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ; ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Abstract ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠪᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠭ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠢ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ᠌ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn