Paper Information


Title ᠬᠠᠨᠴᠢᠨ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠰ᠋ᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠬᠠᠨᠴᠢᠨ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨᠩᠭᠠᠷᠪᠤ; ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠤᠯᠢ; ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠨᠲᠢᠨ ᠤ 《ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠴᠢᠨ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠪᠤ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠵᠠᠬᠢᠰᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠣ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠨ 》ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠪᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠰᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn