Paper Information


Title ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠪᠡᠶ ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ; ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ; ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠦ ᠮᠣᠲᠸᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠯᠯᠣᠭᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳ᠋ᠸᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳ᠋ᠸᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠮᠺᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠭᠡᠭᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳ᠋ᠸᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳ᠋ᠸᠯ ᠳᠤ ᠦᠡᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn