Paper Information


Title ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》᠋ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠵᠤᠤ ᠹᠧᠩ ᠴᠢᠨ
Keyword ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》; ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ; ᠢᠯᠡ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠰᠢᠵᠢᠮ
Abstract ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》᠋ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠵᠦᠩᠨᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠰᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩ᠋ᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠭᠤᠶᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡ ᠲᠦᠰᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠦᠨ ᠪᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠢᠯᠡ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn