Paper Information


Title ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ
Creator ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠳᠦ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠄ (1) ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠪᠤᠢ; (2) ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ; (3) ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn