Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ; ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ; ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ
Abstract ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳᠦ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠲᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠮᠦᠰᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn