Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ《ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠣᠳᠣ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠹᠸᠩ ᠬᠠᠢ ᠶᠠᠨ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠦᠰᠬᠦᠪᠣᠶᠠᠨ;《ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠣᠳᠣ》;ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ
Abstract ᠦᠰᠬᠦᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠭᠴᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ《ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠣᠳᠣ》ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠰᠬᠦᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn