Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠴᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠴᠠᠬᠡᠨ; ᠥᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠴᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠥᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠡᠷᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠥᠯᠴᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠥᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠲᠦᠭᠦᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠤᠬᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠥᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn