Paper Information


Title ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ; ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ; ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ; ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ; ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
Abstract ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠮ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠨᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn