Paper Information


Title ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠧᠨ ᠦᠷᠡᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ; ᠲᠤᠲᠭᠤᠢ; ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ; ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ
Abstract 《ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ》(ᠲᠤᠭᠤᠷ) ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ (ᠳᠤᠭᠤᠢ)᠋ ᠶᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠯᠤᠭᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn