Paper Information


Title 《ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠮᠠᠴᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠵᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠮ᠂ᠰ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠮᠠᠴᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠵᠢ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠢ; ᠨᠡᠮᠡᠰᠡᠩᠭᠡᠳᠡᠢ;ᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠽᠠᠨᠵᠢᠳ; ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌《ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠮᠠᠴᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠵᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠰᠣᠳᠤᠷ》ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠳᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠂ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠠᠷᠠᠢ ᠵᠠᠬ ᠠ ᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn