Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠮᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠢᠨᠦ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠦ‍᠂ ᠬᠠᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠮᠭᠡᠷᠡᠯ ;ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ; ᠴᠢᠨᠦ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠨᠦ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠡᠷᠢᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠮᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠴᠢᠨᠦ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠡᠨ  ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠦ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn