Paper Information


Title ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠦᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ
Creator ᠸᠠᠩ ᠶᠦᠩ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠤᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ; ᠤᠯᠠᠭ᠋  ᠠ ᠮᠣᠷᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ᠂ᠤᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn