Paper Information


Title ᠮᠠᠨᠵᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠡᠦ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠶᠸ
Keyword ᠮᠠᠨᠵᠦ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ
Abstract ᠮᠠᠨᠵᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠤᠤᠯᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn