Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠬᠠᠰᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
Keyword ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢ ᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ; ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ  ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠡᠬᠡ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠦᠷᠢ  ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ᠂ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠪᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn