Paper Information


Title ᠰᠠᠮ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠡᠯ ᠡᠢᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷ ᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠦᠤᠪᠤᠯᠠᠭ;ᠰᠡᠴᠡᠨᠳᠤ
Keyword ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷ ᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ;ᠰᠠᠮ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠡᠯ;ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠡᠯᠡᠭᠡ
Abstract ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷ ᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ᠂ ᠤᠨᠤᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠡᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ᠂ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠠᠮ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠦᠡᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠪᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠨ᠂ᠰᠠᠮ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠡᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(蒙医药学) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn